1. 1STATİK PROJE

  STATİK PROJE

  Yapı üzerinde bulunan tüm yapı elemanların hesaplanmasına ve buna göre hazırlanan projeye statik proje denir. Proje hazırlarken, Bakanlıkça yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uyulur.

  statik_proje

 2. 2FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ

  FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ

  İnsansız hava araçları(İHA) ile harita ve ortofoto üretimi hizmeti vermekteyiz. Yapılacak çalışmanın amacına göre farklı sistemler ve metodlar kullanılarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilmektedir.

  Bunlar düşey kalkış yapan pervaneli sistemler ve yatay kalkış yapan model uçak platformları olarak iki sisteme ayrılır. Her iki sistemin birbiriyle ortak noktaları olduğu kadar şehir içi dar alanlar ya da şehir dışı geniş alanlar olmasına göre, çalışma prensipleri ve uçus kabiliyetleri açısından farklılıklar nedeniyle tercihler yapılmaktadır.

  İHA sistemleri ile hizmet verilirken genel işleyiş aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  1. Proje Tasarımı Ve Uçuş Planlarının Hazırlanması:Proje amaç ve beklentilerine göre öncelikle minimum gereksinimler belirlenir. Çalışma ölçeği,buna bağlı olarak uçuş yükseklikleri ve süreleri , resim ve modelsayıları gibi unsurlar ,uydu görüntüleri ve mevcut harita altlıklar üzerinden bilgisayar ortamında hesaplanarak uçuş planlaması yapılır .

  2.Ucuş:  Elle yada fırlatma platformları kullanılarak uçuşa geçirilir. Otomatik pilot yardımıyla İHA uçuşuna başlar.

  3.Fotoğraf Çekimi : Uçuş sırasında İHA , GPS navigasyon kullanarak öncesinde planlanan uçuş güzergahının otomatik olarak takip eder .Üzerindeki kamera yine otomatik olarak görüntüler alır ve kaydeder.

  1. İniş : İHA otomatik plot yardımıyla yada manuel olarak başlangıç noktasına geri döner ve uçuş sonlandırılır.

  5.Ofis Çalışmaları  ve Final : Arazi çalışmaları ve İHA ile hava fotoğraf alımı sonrası toplanan veriler ofiste değerlendirmeye tabi tutulur.Fotogrametik (havai) nirengi ölçüm ve değerlendirme işlemleri ardından sayısal arazi yükseklik modeli oluşturularak editleme ve bütünleme işlemleri yapılır.Ardındanda  gerçek ortofoto haritalar oluşturulur

  HARİTACILIKTA İnsansız Hava Aracı Kullanım Alanları

  • SAYISAL ARAZİ MODELİ ÜRETİMİ VE 3 BOYUTLU ŞEHİR MODELLEMELERİ
  • ORTOFOTO HARİTA ÜRETİMLERİ
  • HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMLERİ
  • KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • İNŞAAT ALANLARININ TAKİBİ
  • BARAJ HAVZALARININ ÖLÇÜMÜ VE HARİTALANMASI
  • TARİHİ YAPILARIN TESPİTİ
  • ARKEOLOJİK ÇALIŞMA ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • ORMAN AMENAJMAN PLANI ALTLIKLARI
  • BÜYÜK SANAYİ BÖLGE VE TESİSLERİN ÖLÇÜMÜ
  • MADEN SAHALARINI ÖLÇÜMÜ
  • TAŞOCAKLARININ ÖLÇÜMÜ –HACİM HESAPLAMALARI
  • BATAKLIK ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • ÇÖP ATIK ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • HES PROJELERİ İÇİN SAYISAL ARAZİ MODELİ VE HARİTA ÜRETİMİ
  • MERA ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • DOĞAL AFET BÖLGELERİNİN ACİL DURUM HARİTALARI

   

   

  Drones-Aerial-Survey5b8c5244dc43b1abc23d3913ad90c7e7AscTec-falcon-8-survey-safe-high-tech-drone-photogrammetry-remote-sensing

 3. 3HALİHAZIR HARİTA

  HALİHAZIR HARİTA

  Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.
  Halihazır haritada nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir. Halihazır haritalar, ” 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapımına ait yönetmelik ” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.
  Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar halihazır harita olarak adlandırılır.
  İmar planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için mevzi imar planının dolayısıyla da halihazır haritası’nın hazırlatılması gerekmektedir.

  halihazır

 4. 4PARSEL VE PROJE APLİKASYONU

  PARSEL VE PROJE APLİKASYONU

  Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine aplikasyon denir.
  Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır.
  Aplikasyon, çoğunlukla prezisyon (hassasiyet) gerektiren çalışmalardır.

  Aplikasyon Nasıl Yapılmalıdır?
  Her işte talep edilen bir doğruluk vardır. Talep edilen doğruluğa göre ölçme yöntemi ve kriterleri seçilir. Aplikasyonda elde edilecek prezisyon (doğruluk, hassasiyet), seçilecek ölçme yöntemi ve kriterlere göre değişkenlik arz edebileceği gibi, ilerde büyük zararlara yol açabileceği gözardı edilmemelidir. Bu nedenle önemlidir.
  Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen dogruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması gerekir.
  Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, konum aplikasyonu’dur. Konum aplikasyonuna inşaat şantiyelerinde, en güzel örnek; “binaların aplikasyonu” dur.

  Binaların Konum Aplikasyonu
  Vaziyet veya konum planı üzerine yerleştirilmiş olan bir binaya ait köşe noktalarının, planı üzerinden elde edilen aplikasyon elemanlarından yararlanılarak aktarılmasi işlemine binanın aplikasyonu denir.
  Konum aplikasyonunda, kutupsal koordinat metodunda yatay açı ve yatay uzunluk ölçme yöntemleri ve bunu sağlamak için de elektronik takeometre (total station) ölçme aletleri kullanılır. Ölçme aleti seçilirken açı okuma doğruluğu ve mesafe okuma doğruluğu, prezisyonu etkileyen unsurlardandır.

  21-0

  arnavutkoygayrimenkul.net

 5. 5PLANKOTE HARİTALARI

  PLANKOTE HARİTALARI

  Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.
  Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.’de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station (Elektonik Takeometre) ile yapılır.
  Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD dosya yapısında (DXF veya DWG files) teslim edilir.

  plankote

 6. 6EMLAK DANIŞMANLIĞI

  EMLAK DANIŞMANLIĞI

  – Emlak ve gayrimenkul danışmanlığı
  – Arsa ve her türlü gayrimenkul alım & satım
  – Tapu kayıtlarının incelenmesi
  – Kadastral paftalardan yer tespiti
  – Belediyelerden imar uygunluk kontrolü
  – Gayrimenkulun yerinde incelenmesi
  – Konum, ulaşım ve bölge rayiçleri tespiti
  – Kiralama ve/veya satış değerinin belirlenmesi
  – Yazılı ekspertiz raporları
  – İdari ve mali hizmetler
  – Hukuki hizmetler

  timthumb

 7. 7İMAR UYGULAMALARI

  İMAR UYGULAMALARI

  İfraz, tevhid, yola terk vs. gibi adlandırılan uygulamalardır. İmar planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır.
  Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili belediyeye (imar planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri’ne) müracaat ederek ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, imar planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.)
  İFRAZ (AYIRMA)
  Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.
  TEVHİD (BİRLEŞTİRME)
  Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.
  YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK
  Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
  Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
  İmar planları, şehir ve bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.
  Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereği harita mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

  15-16. M

 8. 8BOYKESİT VE ENKESİT HARİTALARI

  BOYKESİT VE ENKESİT HARİTALARI

  Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.
  Boykesit; proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir.
  Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. Enkesit, boykesit doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir. Yol eksenlerinin daha önce belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre 10-50 m. genişlikteki karakteristik noktalar ölçülür.

  Devamı için tıklayınız…


 • STATİK PROJE

  STATİK PROJE

  Yapı üzerinde bulunan tüm yapı elemanların hesaplanmasına ve buna göre hazırlanan projeye statik proje denir. Proje hazırlarken, Bakanlıkça yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uyulur.

  statik_proje

 • FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ

  FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ

  İnsansız hava araçları(İHA) ile harita ve ortofoto üretimi hizmeti vermekteyiz. Yapılacak çalışmanın amacına göre farklı sistemler ve metodlar kullanılarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre çözümler üretilmektedir.

  Bunlar düşey kalkış yapan pervaneli sistemler ve yatay kalkış yapan model uçak platformları olarak iki sisteme ayrılır. Her iki sistemin birbiriyle ortak noktaları olduğu kadar şehir içi dar alanlar ya da şehir dışı geniş alanlar olmasına göre, çalışma prensipleri ve uçus kabiliyetleri açısından farklılıklar nedeniyle tercihler yapılmaktadır.

  İHA sistemleri ile hizmet verilirken genel işleyiş aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  1. Proje Tasarımı Ve Uçuş Planlarının Hazırlanması:Proje amaç ve beklentilerine göre öncelikle minimum gereksinimler belirlenir. Çalışma ölçeği,buna bağlı olarak uçuş yükseklikleri ve süreleri , resim ve modelsayıları gibi unsurlar ,uydu görüntüleri ve mevcut harita altlıklar üzerinden bilgisayar ortamında hesaplanarak uçuş planlaması yapılır .

  2.Ucuş:  Elle yada fırlatma platformları kullanılarak uçuşa geçirilir. Otomatik pilot yardımıyla İHA uçuşuna başlar.

  3.Fotoğraf Çekimi : Uçuş sırasında İHA , GPS navigasyon kullanarak öncesinde planlanan uçuş güzergahının otomatik olarak takip eder .Üzerindeki kamera yine otomatik olarak görüntüler alır ve kaydeder.

  1. İniş : İHA otomatik plot yardımıyla yada manuel olarak başlangıç noktasına geri döner ve uçuş sonlandırılır.

  5.Ofis Çalışmaları  ve Final : Arazi çalışmaları ve İHA ile hava fotoğraf alımı sonrası toplanan veriler ofiste değerlendirmeye tabi tutulur.Fotogrametik (havai) nirengi ölçüm ve değerlendirme işlemleri ardından sayısal arazi yükseklik modeli oluşturularak editleme ve bütünleme işlemleri yapılır.Ardındanda  gerçek ortofoto haritalar oluşturulur

  HARİTACILIKTA İnsansız Hava Aracı Kullanım Alanları

  • SAYISAL ARAZİ MODELİ ÜRETİMİ VE 3 BOYUTLU ŞEHİR MODELLEMELERİ
  • ORTOFOTO HARİTA ÜRETİMLERİ
  • HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMLERİ
  • KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • İNŞAAT ALANLARININ TAKİBİ
  • BARAJ HAVZALARININ ÖLÇÜMÜ VE HARİTALANMASI
  • TARİHİ YAPILARIN TESPİTİ
  • ARKEOLOJİK ÇALIŞMA ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • ORMAN AMENAJMAN PLANI ALTLIKLARI
  • BÜYÜK SANAYİ BÖLGE VE TESİSLERİN ÖLÇÜMÜ
  • MADEN SAHALARINI ÖLÇÜMÜ
  • TAŞOCAKLARININ ÖLÇÜMÜ –HACİM HESAPLAMALARI
  • BATAKLIK ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • ÇÖP ATIK ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • HES PROJELERİ İÇİN SAYISAL ARAZİ MODELİ VE HARİTA ÜRETİMİ
  • MERA ALANLARININ ÖLÇÜMÜ
  • DOĞAL AFET BÖLGELERİNİN ACİL DURUM HARİTALARI

   

   

  Drones-Aerial-Survey5b8c5244dc43b1abc23d3913ad90c7e7AscTec-falcon-8-survey-safe-high-tech-drone-photogrammetry-remote-sensing

 • HALİHAZIR HARİTA

  HALİHAZIR HARİTA

  Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.
  Halihazır haritada nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşey gösterilir. Halihazır haritalar, ” 1/2500 ve daha büyük ölçekli harita ve planların yapımına ait yönetmelik ” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.
  Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar halihazır harita olarak adlandırılır.
  İmar planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için mevzi imar planının dolayısıyla da halihazır haritası’nın hazırlatılması gerekmektedir.

  halihazır

 • PARSEL VE PROJE APLİKASYONU

  PARSEL VE PROJE APLİKASYONU

  Yapılan imar planlarını, yapı projelerini, yol projelerini, demiryolu projelerini, bahçe mimarisine ilişkin düzenleme planlarını vb. projeleri zemine uygulama işlerine aplikasyon denir.
  Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan poligon noktası vb. gibi sabit noktalardan yararlanılarak yapılır.
  Aplikasyon, çoğunlukla prezisyon (hassasiyet) gerektiren çalışmalardır.

  Aplikasyon Nasıl Yapılmalıdır?
  Her işte talep edilen bir doğruluk vardır. Talep edilen doğruluğa göre ölçme yöntemi ve kriterleri seçilir. Aplikasyonda elde edilecek prezisyon (doğruluk, hassasiyet), seçilecek ölçme yöntemi ve kriterlere göre değişkenlik arz edebileceği gibi, ilerde büyük zararlara yol açabileceği gözardı edilmemelidir. Bu nedenle önemlidir.
  Bir mühendislik hizmetinde tasarlanan geometrinin talep edilen dogruluğu karşılayacak şekilde araziye aktarılması gerekir.
  Yatay geometrinin araziye aktarılması işlemi, konum aplikasyonu’dur. Konum aplikasyonuna inşaat şantiyelerinde, en güzel örnek; “binaların aplikasyonu” dur.

  Binaların Konum Aplikasyonu
  Vaziyet veya konum planı üzerine yerleştirilmiş olan bir binaya ait köşe noktalarının, planı üzerinden elde edilen aplikasyon elemanlarından yararlanılarak aktarılmasi işlemine binanın aplikasyonu denir.
  Konum aplikasyonunda, kutupsal koordinat metodunda yatay açı ve yatay uzunluk ölçme yöntemleri ve bunu sağlamak için de elektronik takeometre (total station) ölçme aletleri kullanılır. Ölçme aleti seçilirken açı okuma doğruluğu ve mesafe okuma doğruluğu, prezisyonu etkileyen unsurlardandır.

  21-0

  arnavutkoygayrimenkul.net

 • PLANKOTE HARİTALARI

  PLANKOTE HARİTALARI

  Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.
  Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.’de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station (Elektonik Takeometre) ile yapılır.
  Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD dosya yapısında (DXF veya DWG files) teslim edilir.

  plankote

 • EMLAK DANIŞMANLIĞI

  EMLAK DANIŞMANLIĞI

  – Emlak ve gayrimenkul danışmanlığı
  – Arsa ve her türlü gayrimenkul alım & satım
  – Tapu kayıtlarının incelenmesi
  – Kadastral paftalardan yer tespiti
  – Belediyelerden imar uygunluk kontrolü
  – Gayrimenkulun yerinde incelenmesi
  – Konum, ulaşım ve bölge rayiçleri tespiti
  – Kiralama ve/veya satış değerinin belirlenmesi
  – Yazılı ekspertiz raporları
  – İdari ve mali hizmetler
  – Hukuki hizmetler

  timthumb

 • İMAR UYGULAMALARI

  İMAR UYGULAMALARI

  İfraz, tevhid, yola terk vs. gibi adlandırılan uygulamalardır. İmar planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır.
  Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili belediyeye (imar planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri’ne) müracaat ederek ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, imar planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.)
  İFRAZ (AYIRMA)
  Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.
  TEVHİD (BİRLEŞTİRME)
  Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.
  YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK
  Yol istikamet planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri göz önünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
  Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının yola / yeşil alana / parka terk işlemlerinin yapılması istenir. Aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
  İmar planları, şehir ve bölge planlamacılar tarafından çizilir. Planların uygulayıcıları ise harita mühendisleridir.
  Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesi gereği harita mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

  15-16. M

 • BOYKESİT VE ENKESİT HARİTALARI

  BOYKESİT VE ENKESİT HARİTALARI

  Demiryolu, karayolu, kanal, dere, yüksek gerilim hattı vb. inşaat projelerinin hazırlanması ve herhangi bir nedenle bir yerdeki toprak hacminin bulunması amacıyla kesitler alınır.
  Boykesit; proje ekseni boyunca, arazinin kırık ve dalgalı biçimini gösterir.
  Enkesitler çoğunlukla hacim hesaplarının yapılmasında kullanılırlar. Enkesit, boykesit doğrultusuna dik bir düzlemde kalan araziye ait bilgileri içerir. Yol eksenlerinin daha önce belirtilmiş noktalarında eksene dik yönde ve eksenin her iki tarafında ihtiyaca göre 10-50 m. genişlikteki karakteristik noktalar ölçülür.

  Devamı için tıklayınız…